• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

کاردان کاعاتهانه 128

Kağıthane, Istanbul, Marmara Region, Turkey

آپارتمان

$185000 - $684000

آپارتمان

آپارتمان

$330.000 - $500.000

آپارتمان

آپارتمان دراستانبول فاتيح 126

Istanbul, Fatih, Istanbul, Marmara Region, 34126, Turkey

آپارتمان

$231.823 - $1.401.000

آپارتمان

آپارتمان

$1.121.000 - $492.009

آپارتمان

آپارتمان

$528.000 - $1.057.000

آپارتمان

آپارتمان

$213.000 - $837.000

آپارتمان

استانبول شيشلي 120

Şişli, Istanbul, Marmara Region, Turkey

آپارتمان

$226.898 - $816.052

آپارتمان