• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده
تماس بگیرید

آپارتمان

آکادمی استانبول 130

Güzelyurt, Nicosia, Northern Cyprus, 12345, Cyprus

آپارتمان

تماس بگیرید

آپارتمان

کاردان کاعاتهانه 128

Kağıthane, Istanbul, Marmara Region, Turkey

آپارتمان

$185000 - $684000

آپارتمان

آپارتمان

$330.000 - $500.000

آپارتمان