اقامت از طریق اخذ خرید خانه در ترکیه را با گلدن کی تجربه کنید

سند تاپو

نمونه قرارداد خرید ملک در ترکیه

نمونه قرارداد خرید ملک در ترکیه

قرارداد خرید ملک در ترکیه قرارداد خرید ملک در ترکیه، برگه ای است که تعهد فروش ملک به خریدار را تضمین می کند اما با این قرارداد نمی توانید خود را مالک رسمی ملکتان بدانید، زیرا تنها پیش نویسی از سند مالکیت در ترکیه محسوب می شود....

مقایسه آگهی ها

مقایسه