اقامت از طریق خرید ملک در ترکیه

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه

سرمایه گذاری در ترکیه اخذ اقامت و تابعیت کشور ترکیه از طریق سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی در این کشور میسر خواهد بود. حداقل مبلغ سرمایه گذاری در ترکیه با توجه به بخش اقتصادی مورد نظر متفاوت بوده و برای متقاضیان و...

مقایسه آگهی ها

مقایسه