• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

آپارتمان

$528.000 - $1.057.000

آپارتمان

آپارتمان

$213.000 - $837.000

آپارتمان

استانبول شيشلي 120

Şişli, Istanbul, Marmara Region, Turkey

آپارتمان

$226.898 - $816.052

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 326

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 2مترمربع: 185

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 1سرویس: 1مترمربع: 110

آپارتمان

اتاق: 4متر مربع: 235

آپارتمان, ملک

$338,000

اتاق: 4متر مربع: 235

آپارتمان, ملک