• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

اتاق: 4متر مربع: 235

آپارتمان, ملک

$338,000

اتاق: 4متر مربع: 235

آپارتمان, ملک

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان, ملک

$153,000

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

آپارتمان, ملک