• خرید ملک و اقامت ترکیه، کلیدی برای آینده

آپارتمان

$528.000 - $1.057.000

آپارتمان

آپارتمان

$213.000 - $837.000

آپارتمان

استانبول شيشلي 120

Şişli, Istanbul, Marmara Region, Turkey

آپارتمان

$226.898 - $816.052

آپارتمان

خرید آپارتمان در كوچيك چكمجه 118

Küçükçekmece, D100, Fatih Mahallesi, Küçükçekmece, Istanbul

آپارتمان

$112.000 - $806.000

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 326

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 2مترمربع: 185

آپارتمان

تماس بگیرید

اتاق: 1سرویس: 1مترمربع: 110

آپارتمان